สิทธิและคุณสมบัติของสมาชิก VVIP และ VIP

1. มี 10,000 ชิ้นเท่านั้น สำหรับ VVIP

2. การเป็นสมาชิกระดับ VVIP จะได้รับสิทธิ์ในการขายสิทธิ์การเป็นสมาชิกระดับ VIP รวมแล้ว 500 สิทธิ์ เงินที่ได้จากการเป็นสมาชิก VIP จะมอบให้กับคริสตจักร หรือบุคคลที่คุณเลือกนั้นๆ  ซึ่งระบบดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อสนับสนุนการระดมทุนขององค์กรและบุคลากรทางศาสนา

3. ผู้ที่เป็นสมาชิก VVIP และ VIP ท่านจะได้รหัสดาวน์โหลดภาพต้นฉบับเป็นไฟล์ Digital ที่มีความละเอียดสูง (300ppi) ในทางระบบ Cloud โดยจะส่งภาพให้ 2 ขนาด คือ 1. ขนาด 2.50x1.50 เมตร และ 2. ขนาด 97x68 เซนติเมตร

4. ผู้ที่ได้เป็นสมาชิก VVIP และ VIP จะได้รับรหัสส่วนตัวสามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบ Top of Catholic World ได้ดังนี้

4.1 พิธีกรรมศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 7 ประการ โดยมีประวัติและที่มา และวิถีปฏิบัติของแต่ละพิธี          
4.2 ประวัติและความดีงามของสันตะปาปาทั้ง 266 คน ตั้งแต่ ค.ศ.33 - ค.ศ.2022          
4.3 สามารถเข้าถึงประวัติและความดีงามของนักบุญทั้ง 98 คน          
4.4 สามารถเข้าถึงประวัติและความดีงามของ Cardinal 100 คน.          
4.5 สามารถเข้าถึงและเยี่ยมชมมหาวิหารที่สำคัญทั่วโลก จำนวน 86 แห่ง          
4.6 สามารถเข้าถึงข้อมูลประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก จำนวน 78 ประเทศ

5. เมื่อเทคโนโลยี Metaverse ทั้งทางเทคนิคและอุปกรณ์ประกอบได้พัฒนาจนสามารถนำมาใช้ได้โดยทั่วไป เราจะได้พัฒนาระบบ Metaverse หรือ Virtual site tour ให้สมาชิก VVIP และ VIP ได้สัมผัสเทคโนโลยีของ Metaverse โดยพูดสนทนากับ Cardinal ทั่วโลก และร่วมประชุมฟังการปาฐกถาธรรมได้ เมื่อสามารถประสานงานทางเทคโนโลยีกับหน่วยงานทางศาสนาเสร็จสิ้น

. สำหรับบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิก VVIP และ VIP ก็สามารถเข้าสู่ข้อมูลของข้อ 4.1 – 4.6 ได้ โดยผู้นั้นต้องปฏิบัติพิธีกรรมตามที่โบสถ์กำหนดและได้รับเหรียญ TOKEN จากผู้บริหารของโบสถ์นั้น ๆ เพื่อที่จะจูงใจให้ศาสนิกชนมาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องส่วนการให้กำลังใจด้านต่าง ๆ เช่นการประกาศเกียรติคุณ หรือ Certificate และอื่น ๆ ให้เป็นนโยบายของแต่ละสถานที่เป็นผู้กำหนด

7. สำหรับบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิก VVIP และ VIP ก็สามารถเข้าสู่ข้อมูลของข้อ 4.1 – 4.6 ได้ โดยผู้นั้นต้องปฏิบัติพิธีกรรมตามที่โบสถ์กำหนดและได้รับเหรียญ TOKEN จากผู้บริหารของโบสถ์นั้น ๆ เพื่อที่จะจูงใจให้ศาสนิกชนมาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องส่วนการให้กำลังใจด้านต่าง ๆ เช่นการประกาศเกียรติคุณ หรือ Certificate และอื่น ๆ ให้เป็นนโยบายของแต่ละสถานที่เป็นผู้กำหนด


Choose your choice

NEXT STEP
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

COPYRIGHT 2022 (c) all right reserved